print copy
Frazeologie a idiomatika  česká a obecná. Czech and General Phraseology.

Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology.

[Czech and General Phraseology]

Čermák, František

subjects: Czech studies, linguistics

hardcover, 720 pp., 1. edition
published: december 2007
ISBN: 978-80-246-1371-0
recommended price: 585 czk

e-shop

summary

This book provides the first self-contained and systematic overview of the whole field of phraseology and idiomatics within a wider linguistic framework. In addition to basic theory, the book also offers a range of essays on the main aspects of the field, often unstudied until now, elements of the theory of the description of phraseology (phraseography) and a complete description of the whole area of Czech phraseology from the lexicological point of view, particularly in connection to the Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics. The book is written in both Czech and English, always with a summary in the other language.

table of contents

Předmluva
Preface
Úvod: Idiomatika a frazeologie ve vztahu k jiným disciplínám / Introduction: Relationship of Idiomatics and Phraseology and Other Disciplines
A TEORIE a PODSTATA / THEORY and SUBSTANCE
Základy a zásady frazeologie a idiomatiky
Foundations and Principles of Phraseology and Idiomatics
Linguistic Units and Text Entities: Theory and Practice / Jazykové jednotky a textové entity: teorie a praxe
Idiomatics / Idiomatika a frazeologie
Substance of Idioms: Perennial Problems, Lack of Data or Theory? / Podstata frazémů a idiomů: věčné problémy, nedostatek dat nebo teorie?
Aktuální problémy frazeologie a idiomatiky a jejich odraz v slovníkové praxi (Nad bulharskou sbírkou přirovnání) / Current Problems of Phraseology and Idiomatics and Their Reflection in Dictionaries
On the Identification of Idioms / Identifikace frazémů a idiomů
Statistical Methods for Searching Idioms in Text Corpora
Statistické metody hledání frazémů a idiomů v korpusech
Funkce frazémů a idiomů / Function of Idioms
Termín a frazém. Případ překrývání a periférie dvou nominativních oblastí / Terms and Idioms
A Case of Overlapping and Periphery of Two Areas of Nomination
Somatic Idioms Revisited / Znovu o somatických frazémech
On the Nature of Universality in Idioms
Povaha univerzálního ve frazeologii a idiomatice
Universals, Typology and Idioms / Univerzálie, typologie a frazémy
B TYPY a OBLASTI / TYPES and AREAS
České lexikální frazémy a idiomy / Czech Lexical Idioms
Idioms and Morphology / Frazémy, idiomy a morfologie
Grammatical Idioms / Gramatické frazémy a idiomy
České frazémy a idiomy gramatické / Czech Grammatical Idioms
České frazémy a idiomy nominální / Czech Nominal Idioms
České frazémy a idiomy modifikační / Czech Modification Idioms
České frazémy a idiomy verbální / Czech Verbal Idioms
Česká přirovnání / Czech Similes
Binomiály / Binomials
Propositional Idioms
Propoziční frazémy a idiomy v češtině
České frazémy a idiomy propoziční / Czech Propositional Idioms
Frazeologie a idiomatika češtiny: stručný přehled historie / Phraseology and Idiomatics of Czech: A Short Survey of Its History
C STUDIE / STUDIES
Abstract Nouns Collocations: Their Nature in a Parallel English-Czech Corpus / Kolokace
abstraktních substantiv a jejich kolokace v anglicko-českém paralelním korpusu
Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace / Idioms in Newspaper Editorials
Frazeologie a biblická etika: Kolokabilita lexémů dobrý a zlý a povaha přísloví / Phraseology and the Biblical Ethics: Collocability of good and bad and the Nature of Proverbs
Verbální frazémy s komponentem být v češtině / Verbal Idioms Containing the Verb být in Czech
What One Can Do with Proverbs in Text / Co se dá v textu dělat s příslovím
Text Introducers of Proverbs and Other Idioms / Textové introduktory přísloví a dalších frazémů a idiomů
Usage of Proverbs in Today's Czech language: What the Czech National Corpus Seems to Suggest
Užívání přísloví v dnešní češtině: Co naznačuje Český národní korpus
Jazyková variabilita: případ přísloví / Language Variability: The Case of Proverbs
Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence / Paremiologické minimum češtiny: svědectví korpusu
D FRAZEOGRAFIE / PHRASEOGRAPHY
Frazeografie / Phraseological Lexicography (Idiomography, Phraseography)
Idioms and Lexicography: In Search of Criteria / Frazémy a lexikografie: hledání kritérií
Český frazeologický slovník
A Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics
Onomaziologické systémy u propozic a proverbií / Onomasiological Systems for Propositions and Proverbs
Zásady zpracování a užívání Slovníku českéfrazeologie a idiomatiky (výrazy slovesné) / Principles of Compilation of Slovník české frazeologie a idiomatiky (výrazy slovesné)
Bibliografie / Bibliography