tištěná kniha
Fonetika francouzštiny

Fonetika francouzštiny

Bořek-Dohalská, MarieSchulzová, Olga

témata: lingvistika

brožovaná, 238 str., 4. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3149-3
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Čtvrté, doplněné vydání učebnice určené všem, kdo se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Těžiště práce je proto zejména ve výkladu hláskového systému současné francouzštiny a zvukové stránky souvislé francouzské promluvy. Zájemce o francouzský jazyk v učebnici nalezne i obecné údaje o jazyce, přehled transkripce a výklad vztahu fonetiky a fonologie. Na závěr je připojen slovníček fonetických a lingvistických termínů a seznam odborné literatury. Součástí knihy je CD, které obsahuje zvukové záznamy vybraných cvičení.
Dotisk čtvrtého vydání.

Všechny audio přílohy najdete online na našem kanálu Soundcloud.

Obsah

Úvodem
I. O JAZYCE OBECNĚ
1. O mluveném jazyce (Doh)
2. Jazyk psaný (Sch)
II. FONETIKA A FONOLOGIE
1. Fonetika (Sch)
2. Fonologie (Sch)
III. PRODUKCE, PERCEPCE A AKUSTICKÁ PODSTATA ŘEČI
1. Řeč(Sch)
2. Tvorba a podstata hlásek (Doh)
IV. FRANCOUZSKÁ VÝSLOVNOST A JEJÍ ROZVRSTVENÍ
1. Počátky francouzského jazyka (Sch)
2. Francouzština v současnosti (Sch)
3. Francouzština za hranicemi Francie (Sch)
4. K charakteristice současné francouzské výslovnosti (Doh)
V. FRANCOUZSKY HLÁSKOVÝ SYSTEM
1. Výslovnost francouzských samohlásek (Doh)
2. Samohlásky ústní (Doh)
3. Samohlásky nosové (Doh)
4. Francouzské polosouhlásky (Doh)
5. Výslovnost francouzských souhlásek (Doh)
6. Souhlásky závěrové (Doh)
7. Souhlásky úžinové (Doh)
8. Grafický znak h (Doh)
VI. ZVUKOVÁ VÝSTAVBA SOUVISLÉ FRANCOUZSKÉ PROMLUVY
1. Spojování hlásek do větších celků (Doh)
2. Návaznost samohlásek a souhlásek (Doh)
3. Prozódie a prozodické jednotky (Doh)
4. Slabičné dělení (Doh)
5. Rytmické skupiny (Doh)
6. Přízvuk (Doh)
7. Pauza (Doh)
8. Intonace (Doh)
9. Prozódie a postoje (Doh)
VII. TRANSKRIBOVANÉ TEXTY (Doh)
Slovníček fonetických a lingvistických termínů (Sch)
Seznam literatury (Doh)
Seznam vyobrazení (Doh)

Recenze

Předkládaná práce vychází z osvědčené struktury předchozí publikace stejných autorek Fonetika francouzštiny (Praha, Karolinum-SPN, 1992). Témata i jejich řazení odpovídá nejen odborným hlediskům, ale také postavení fonetiky ve studijních plánech francouzštiny na vysokých školách různého typu - vzhledem k tomu, že studium zvukového plánu bývá zařazováno do počátečních semestrů studia, je základní obecné poučení o jazyce zcela namístě a hloubka výkladů zcela odpovídá úrovni znalostí, se kterou studenti na vysoké školy přicházejí. Pozitivně hodnotím rovněž fakt, že nejde o reprodukci poučení z obecně zaměřených publikací, ale tam, kde je to funkční je uplatněno kontrastivní hledisko francouzsko-české - zvláštní zkušenosti mohu konstatovat, že u řady studijních oborů, zejména bakalářských, jde zřejmě o jediné poučení o zvukovém plánu češtiny, kterého se studentům, budoucím profesionálním uživatelům jazyka, dostane.
I když publikace navazuje na práci starší, s potěšením konstatuji, že nejde o pasivní reprodukci osvědčených témat s několika ?kosmetickými" úpravami, ale že se autorkám podařilo připravit studijní materiál, který plně odpovídá požadavkům studentů na počátku jedenadvacátého století - namátkou zde uvádím nejen uvedení odkazu na internetovou adresu, kde mohou studenti získat nejnovější verze transkripčního systému API, ale např. rovněž zařazení výsledků nejnovějších výzkumů příslušníků mladé fonetické generace T. Dubědy a J. Mejvaldové do příslušných poučení o prozódii francouzštiny
Ráda konstatují, že připravovaná Fonetika francouzštiny představuje moderní publikaci, která bude nepochybně přínosem nejen pro studenty francouzštiny nejrůznějšího zaměření, ale i pro učitele všech typů škol, kteří se v té či oné podobě setkávají s potřebou popsat a vysvětlit svým žákům francouzskou výslovnost. Dovoluji si v této souvislosti konstatovat, že předkládaná práce nejen zaplní mezeru v repertoáru vysokoškolských učebnic, ale přesahuje význam publikace zaměřené na určitý specifický problém a je plně v souladu s ne vždy plně doceněným postavením fonetického ústavu FFy který se znovu stal pracovištěm, které vedle přípravy studentů v příslušných oborech vychovává rovněž učitele a další odborníky pro další vysokoškolská pracoviště v České republice.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Jana Králová, CSc.

Ke stažení