English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍDne 13. června 2001 proběhla v recepčních prostorách Karlovy Univerzity slavnostní prezentace anglického vydání Dějin Univerzity Karlovy a anglického a německého překladu publikace prof. Petra Wittlicha Sochařství české secese.

Sculpture of the Czech Art Nouveau

Die Bildhauerkunst der Tschechischen Sezession


Poslední velká knižní monografie významného evropského badatele a specialisty prof. Petra Wittlicha je mistrovským dílem oboru dějin umění. Petr Wittlich se české secesi věnuje již po desetiletí a k jejímu poznání přispěl i svými předchozími pracemi.

Zvolené téma autor sleduje ze dvou přístupových perspektiv. V první části knihy se zabývá obecnou vývojovou charakteristikou českého sochařství doby kolem roku 1900 a pojmenovává její určující rysy. Charakterizuje okruhy uměleckých témat a jednotlivé zdroje, z nichž vyrůstá nový sloh. Sochařskou tvorbu charakterizuje na pozadí soudobé evropské kultury. Druhou část práce tvoří sedm monograficky pojatých portrétů nejvýznamnějších českých sochařů počátku 20. století. Kapitoly jsou napsány s hlubokým pochopením jednotlivých umělců a se schopností přesného vystižení jejich umělecké individuality.

Obě metodicky odlišně orientované části práce se znamenitě doplňují a celá publikace tak podává velmi plastický a vyvážený pohled na tvorbu zvoleného období a její postavení ve vývoji moderního českého umění a společnosti. Takto komplexních prací není mnoho nejen v naší, ale i ve světové odborné literatuře..

Specifickými hodnotami práce je vysoká literární úroveň textu, který znamenitě doprovází kvalitní a dobře vybraná fotodokumentace uměleckých děl. Špičkovou úroveň knihy dovršuje i vynikající grafická úprava prof. Zdeňka Zieglera.

       foto3