English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Školní vzdělávání ve Švédsku

[School Education in Sweden]

Ježková, Věra - Dvořák, Dominik - Greger, David - Daun, Holger

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červenec 2019
ISBN 9788024643700 (PDF)

doporučená cena:  130 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Předmluva

1. Švédsko - několik pohledů na zemi
1.1 Správní členění
1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva
1.3 Historický přehled
1.3.1 Zrod moderního Švédska
1.3.2 Od velmocenské role k neutralitě
1.3.3 Švédská cesta k sociálnímu státu

1.4 Ekonomika a zemědělství
1.5 Zeměpisná charakteristika
1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež
1.7 Věda a kultura

2. Vzdělávací politika
2.1 Instituce vzdělávací politiky
2.2 Zákony a další dokumenty týkající se vzdělávací politiky
2.3 Principy a cíle vzdělávací politiky
2.4 Aktuální témata švédské vzdělávací politiky v období reformy vzdělávání
2.5 Švédské vzdělávání v pohledu OECD

3. Vzdělávací systém
3.1 Krátký pohled do historie
3.2 Základní charakteristika systému švédského školního vzdělávání
3.3 Řízení a financování školství
3.3.1 Řízení školství
3.3.2 Financování školství
3.4 Struktura vzdělávacího systému
3.4.1 Preprimární vzdělávání
3.4.1.1 Mateřská škola (förskola)
3.4.1.2 Další formy péče o děti předškolního věku
3.4.1.3 Předškolní třída (förskoleklass)
3.4.2 Povinné vzdělávání
3.4.3 Vzdělávání navazující na povinné
3.4.4 Speciální pedagogická podpora
3.4.5 Mezinárodní školy
3.4.6 Přechody mezi stupni škol
3.4.7 Vzdělávání učitelů

4. Soukromé školy
4.1 Stručný přehled historie soukromých škol
4.2 Základní charakteristika soukromých škol

5. Kurikulum: cíle, obsahy a výsledky švédského školství
5.1 Dosažené kurikulum - výsledky mezinárodních šetření
5.2 Reforma plánovaného kurikula
5.3 Kurikula jiných typů škol
5.4 Reforma vstupující v platnost v roce 2011
5.5 Současný stav a perspektivy

6. Evaluace vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků
6.1 Evaluace vzdělávacích zařízení
6.2 Účast Švédska v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti
6.3 Hodnocení žáků

7. Spravedlivost švédského vzdělávacího systému
7.1 PISA: Zhoršující se výsledky a zvyšující se nerovnosti v přístupu ke vzdělání
7.2 Vliv rodinného původu žáků na úspěšnost tranzice do vyšších stupňů vzdělávání

8. Národnostní a etnické menšiny ve školním vzdělávání
8.1 Autochtonní menšiny
8.1.1 Několik údajů o autochtonních menšinách
8.1.2 Vzdělávání Laponců
8.1.2.1 Historie a současnost
8.1.2.2 Cíle vzdělávání z pohledu Laponské rady pro vzdělávání
8.2 Imigranti
8.2.1 Několik údajů o přistěhovalectví
8.2.2 Vzdělávání imigrantů
8.2.2.1 Právo imigrantů na vzdělání
8.2.2.2 Modely integrace imigrantů do výuky

9. JAZYKYA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
9.1 Jazyky, jimiž se hovoří ve Švédsku
9.1.1 Švédština
9.1.2 Další jazyky
9.2 Severská jazyková spolupráce
9.2.1 Jazyková pluralita
9.2.2 Jazyková soudržnost
9.2.3 Výsledky jazykové spolupráce
9.2.4 Programy jazykové podpory
9.3 Výuka cizím jazykům ve školách
9.3.1 Organizace výuky cizímjazykům
9.3.2 Obsahově a jazykově integrované učení-CLIL
9.4 Jazyková podpora imigrantů

10. Aktuální situace vzdělávání ve švédsku: od centrálně řízených snah o zajištění kvality po decentralizované rozhodování a konkurenci
10.1 Vývoj vedoucí k zavedení jednotné základní školy
10.1.1 Obecné podmínky
10.1.2 Vývoj vzdělávání od padesátých let do konce osmdesátých let 20. století
10.2 Vývoj vzdělávání od devadesátých let do roku 2010
10.2.1 Další reformní opatření týkající se základního vzdělávání
10.2.2 Vyšší sekundární vzdělávání
10.2.3 Oblast vysokoškolského vzdělávání
10.3 Výsledky reforem devadesátých let
10.3.1 Decentralizace
10.3.2 Soukromé versus státní základní vzdělávání
10.3.3 Svobodná volba školy
10.3.4 Vyšší sekundární vzdělávání
10.4 Nedávné reformy
10.5 Diskuze a několik závěrečných poznámek

Summary

Literatura

Rejstřík

Informace o autorech