English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

[Chapters on Czech as a non-native language]

Hrdlička, Milan

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  březen 2019
ISBN 9788024642970 (PDF)

doporučená cena:  160 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Podnětná knižní práce Milana Hrdličky, předního českého lingvodidaktika a bohemisty, má podobu souboru vybraných statí, které byly porůznu zveřejněny během uplynulého desetiletí. Aktuálně pojaté a argumentačně podpořené příspěvky se jednak zabývají relevantními tématy lingvistické bohemistiky (sem náleží konkrétně problémy deklinace, zjišťování příčin složitosti a rozvětvenosti systému, otázky detekce pádů, uplatnění principu analogie v morfologii, dynamická variantnost v tvarosloví jmen, v té souvislosti pak také pojetí jazykové správnosti, resp. pohledu na chybování a chybu, vedle toho se sleduje rovněž proměnlivost a řečové uplatnění českých prepozic apod.), jednak v souladu s autorovým zaměřením blíže mapují současný stav v oboru čeština jako cizí jazyk (především co do principů výběru mluvnické látky pro výuku, kompenzačních strategií ve výuce češtiny pro cizince, doporučovaného výkladu slovesného vidu, předložek a číslovek v této výuce aj.).
Čtenáři zajímající se o češtinu jako o jazyk mateřský, druhý i cizí mohou díky předkládané souhrnné publikaci získat přehled o úrovni a stavu bádání ve zmíněných oborech a o aktuálních problémech i přístupech k jejich řešení. Je nanejvýš cenné, že autorovy články a studie jsou nyní prezentovány takto souborně, a to zvláště z toho důvodu, že pro mnohé tuzemské čtenáře by mohly být nesnadno dostupné (ve výběru jsou totiž zahrnuty texty publikované v zahraničí, jmenovitě v Polsku, v Bulharsku, nejnověji pak i v Jižní Koreji). Orientaci v publikaci významně usnadňují podrobný věcný a jmenný rejstřík.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.