English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Современная дидактика русского языка как второго иностранного

[Modern didactics of Russian as a second foreign language]

Rozboudová, Lenka - Konečný, Jakub

brožovaná,  120 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN 9788024642772
doporučená cena:  190 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Monografie charakterizuje současný stav výuky ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém prostředí. Kapitoly první části knihy jsou věnovány popisu různých hledisek výuky ruského jazyka v kontextu požadavků kladených kurikulárními dokumenty České republiky. Druhá část monografie přináší odborné zdůvodnění způsobů práce s jazykovými prostředky ruského jazyka (slovní zásobou, fonetikou, gramatikou, grafikou a pravopisem) v prostředí českých základních a středních škol.

В настоящей монографии, являющейся первой частью трехтомного комплекса, представлено современное состояние обучения русскому языку как второму иностранному в чешской языковой среде. Главы первой части книги посвящены описанию разных аспектов обучения русскому языку в контексте требований, указанных в куррикулумных документах Чешской Республики. Вторая часть монографии дает научное обоснование работы над языковыми средствами – лексикой, фонетикой, грамматикой, графикой и орфографией русского языка в чешской начальной девятилетней школе и в средней школе.