English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍDne 13. června 2001 proběhla v recepčních prostorách Karlovy Univerzity slavnostní prezentace anglického vydání Dějin Univerzity Karlovy a anglického a německého překladu publikace prof. Petra Wittlicha Sochařství české secese.

History of Charles University 1348 - 1990

Roku 1998 oslavila Univerzita Karlova šestisté padesáté výročí své existence. Jubileum se stalo podnětem k novému zpracování pražských univerzitních dějin. Historie pražských vysokých škol patřila k jednomu z velkých dluhů českého dějepisectví a monografie univerzitních dějin odpovídající významu a úloze pražské vysoké školy doposud chyběla.
Počínaje rokem 1995 vyšly v Nakladatelství Karolinum čtyřsvazkové Dějiny Univerzity Karlovy, které byly připraveny týmem odborníků soustředěných okolo Ústavu dějin a Archivu Univerzity Karlovy. Dílo bylo uzavřeno v jubilejním roce 1998, kdy byl vydán poslední díl. Zároveň s českým vydáním se začalo s přípravou anglické mutace, jíž se ujali editoři a autoři českého vydání. Anglická verze vznikla přepracováním původního díla, zdůrazňujícím především informace významné pro zahraničního čtenáře. První díl, zahrnuje období středověku a raného novověku, tedy dobu od založení univerzity v roce 1348 do roku 1802, který znamenal v historii pražské univerzity významný mezník, protože byl počátkem univerzity jakožto státního ústavu. Druhý díl zahrnuje jednak významné období do vzniku Československé republiky, v němž se původní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělila na českou a německou univerzitu, jednak přináší výklad o meziválečném vývoji obou univerzit, o proměnách Karlovy univerzity po 2. světové válce a je doveden do roku 1990.
Dějiny Univerzity Karlovy chtějí podat srozumitelnou a výstižnou formou výsledky nejnovějšího historického bádání. Přinášejí informace o základních vývojových proměnách univerzitní struktury, o významu tohoto vzdělávacího ústavu v dějinách českých zemí a jeho zařazení do kontextu vývoje středoevropských vysokých škol. Práce je věnována také historii jednotlivých fakult, nejvýznamnějších disciplín a výuky, osobnostem profesorů a přibližuje každodenní život učitelů a studentů. Text je doplněn početnou řadou obrazové dokumentace, která je nedílnou součástí výkladu. Dílo je vybaveno soupisy pramenů a literatury, které usnadňují čtenáři orientaci v díle.
Grafická úprava prof. Zdeňka Zieglera představuje jeden z vrcholů současného českého knižního designu. Vznikl tak artefakt reprezentující nejlepší tradici Univerzity Karlovy v Praze. 

foto1