English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [1] [2] [>>]

AUC PHILOLOGICA 

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.
Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA - MONOGRAPHIA 

Monografická řada, ve které jsou od roku 1961 publikovány původní monotematické studie věnované různým lingvistickým a literárním tématům.
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA 

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie). Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA - MONOGRAPHIA 

Původní monotematické práce ze společenskovědních oborů (filozofie, psychologie, pedagogiky, sociologie, obecných, českých a hospodářských dějin, pomocných věd historických a archivnictví, etnologie) věnované určitému dějinnému úseku nebo zabývající se určitým problémem či jevem s novodobými hodnotícími aspekty. Vycházejí od roku 1958.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA 

Časopis Ibero-Americana Pragensia je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity (dnes Nakladatelství Karolinum). Byl prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě. Přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie...

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA - SUPPLEMENTUM 

Ročenku Ibero-Americana Pragensia, která je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967, nepravidelně doplňuje řada Supplement přinášející monografie, edice pramenů a příspěvky prezentované na konferencích s iberoamerikanistickou problematikou.
PRAEHISTORICA 

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI 

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu (Psychologie v ekonomické praxi) s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a...

PSYCHOLOGIE V EKONOMICKÉ PRAXI 

Na konci roku 2008 bylo ukončeno vydávání časopisu Psychologie v ekonomické praxi. Od roku 2009 byl nahrazen časopisem Psychologie pro praxi.
Časopis Psychologie v ekonomické praxi byl určen pro rozvíjení oboru psychologie práce a organizace. Přinášel články z oblasti výzkumu, teorie, metodologie i...

STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA 

Sborník Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK zaměřený na problematiku středověku ve střední Evropě, vychází od roku 1988. Přináší zejména archeologické studie a články, soustavně se věnuje i kontaktním medievistickým oborům (historie, dějiny umění aj.). Obsahuje práce domácích i zahraničních autorů.