English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities

Ira, Jaroslav - Janáč, Jiří (eds.)

brožovaná,  164 str., 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN 9788024635903
doporučená cena:  210 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Práce je kolektivní monografií tvořenou sedmi kapitolami zaměřenými na proměny městského prostředí jižní a východní Evropy formovaného ve 20. století totalitními režimy. Je inspirována tak zvaným Material Turn, trendem, jejž zaznamenáváme v historiografii i v dalších společenskovědních disciplínách a který se soustřeďuje na materializace mocenských vztahů, hodnot, norem, idejí a lidských identit. Autorský kolektiv v této publikaci reflektuje, že městští obyvatelé, kteří prošli socialistickým obdobím, nyní reagují na nové výzvy a situace, z nichž některé přinášejí pozitivní, jiné negativní důsledky a jsou nyní předivem nově utvářených mocenských, ekonomických, ideologických a jiných struktur, jejichž působení zanechává zhmotnělé reprezentace v jejich prostředí.
Za krátkou předmluvou Ludi Klusákové následuje důkladný teoretický úvod Jiřího Janáče a Jaroslava Iry, v němž si autoři všímají zejména procesů rozpadů socialistických identifikačních struktur probíhajících paralelně s rozpadem mnohonárodních státních útvarů, jakými byl Sovětský svaz, Jugoslávie nebo Československo a s nacionalizací transformujících se společností, které hledaly novou legitimizaci své existence. Pro danou kolektivní monografii je podstatné, že toto vše se odehrává v hmotném prostředí postsocialistických měst, které se mění pomaleji, než politické proklamace a vůdčí osobnosti. Mění se skoro tak pomalu, jako se mění myšlenková schémata lidí, kteří jsou v hmotném prostředí aktéry.
Autoři zejména teoretických kapitol správně přihlížejí k tomu, že nejsou sami, pro něž je zpracovávané téma fascinující, a že k němu existuje již rozsáhlá literatura. Není divu. Vývoj ve sledovaných městech, včetně jejich hmotného prostředí nekopíruje západní modely v podobě, jak se to snad očekávalo na počátku 90. let, ale vytváří specifický svět, na jehož nevyzpytatelnost upozorňovala již při rozkladu socialistických států Katherine Verdery a jehož specifické hmotné prostředí se alespoň v oblasti urbánní antropologie pokusil jako jeden z prvních zachytit Gérard Althabe na příkladu Bukurešti. Tento nově vytvořený svět dnes v mnohém ovlivňuje život západní Evropy a jistě poněkud jinak, než si ve svém textu Anthropology and Europe z roku 1991 představoval Ernest Gellner. Do tohoto podivuhodného světa, v němž urbanita hraje klíčovou roli, se těžko proniká a pohled "nativních" badatelů jeho reflexi výrazně obohacuje.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.