English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

[Sport genomics: genetic determinants of sports participation]

Petr, Miroslav

brožovaná,  160 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN 9788024637457
doporučená cena:  190 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Monografie Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti doc. Petra je prvním uceleným pojednáním o aktigenetice a sportovní genetice v českém jazyce. Ve světové literatuře existuje pravděpodobně jediná monografická publikace k danému tématu, a to druhé vydání kolektivní Genetics and Sports editorů Posthumuse a Collinse z roku 2016. Na rozdíl od tohoto souboru osmi autorských příspěvků je předkládaná monografie doc. Petra stylově jednotná a informačně vyvážená, prostá opakování základních konceptů v každé kapitole.
Jedná se o poměrně rozsáhlý text s třemi oddíly: V první, obecné části (oddíl 2 a 3) jsou čtenáři seznámeni se základy genetiky a metodologií moderního výzkumu multifaktoriálních znaků souvisejících se znaky relevantními pro oblast sportu. Cenný je samostatný třetí oddíl, věnovaný statistickým aspektům asociačních studií a problematice interpretace výsledků - většina misinterpretací výsledků genetických studií pramení právě v nesprávných generalizacích nedostatečně robustních výsledků. Následuje hlavní část monografie, ve které autor podává detailní přehled aktuálních výsledků sportovní genetiky ve vztahu k polymorfismům více než 40 genů rozdělených do funkčních skupin.
Text je napsán čtivou formou. Obrázky a grafy vhodně doplňují samotný text a usnadňují orientaci v komplikovanějších pasážích. Hlavní část monografie je evidentně výsledkem neobyčejně systematické, metodické mravenčí práce autora, který dokázal v přehledné formě extrahovat a shrnout relevantní výsledky desítek publikací, navíc doplněné výsledky vlastního výzkumu. Vznikl tak neocenitelný nástroj, který erudované shrnuje skutečně naprostou většinu v současnosti dostupných informací o sportovní genetice. Dá se předpokládat, že se text stane zásadním a vyhledávaným zdrojem nejen pro genetiky, kinantropology nebo sportovní lékaře, ale i pro ostatní odborníky se zájmem o danou tematiku.

Z recenzního posudku: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.